Спорт развлечения хоби Красота и Здраве Авто-Мото За детето Туризъм-Хотели За бизнеса Обзавеждане за дома
Техника Курсове-Уроци Подаръци Оказион Козметика Бижута Часовници

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.GEPI.BG И НЕГОВАТА ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН ГРУПОВО ПАЗАРУВАНЕ

 

1.    Уеб сайтът www.Gepi.bg е разработен и се поддържа от  „МКМ МЕДИА” ЕООД, регистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК: 201880819. Данни за кореспонденция и контакт с „МКМ МЕДИА” ЕООД – тел. 0877744317, e-mail: info@gepi.bg.

3.     При регистрация на потребителски профил в информационната система на www.Gepi.bg потребителят попълва регистрационна форма. Съгласно чл.2 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), тя представлява електронно изявление на потребителя. Регистрационната форма съдържа информация за името, електрония адрес и телефон на потребителя и се записва на сървъра на www.Gepi.bg, като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия. Съгласно чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.

3.2   С използването на уебсайта потребителя гарантира, че има правото, пълномощията и дееспособността да бъде обвързан с тези условия и да сключва договори за покупко-продажба на стоки или услуги от разстояние.

II.            ДЕФИНИЦИИ

 

С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

„Уеб браузър“ - компютърна програма, която се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация – процес на придвижване от един хипертекст към друг, обикновено следвайки препратките в текста (електронните връзки между части от един и същ или различни хипертекстове). Най-често се използва за разглеждане на уеб сайтове.

„Уебсайт“ -  обособено място (съвкупност от интернет страници) в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Интернет страница“ - съставна и обособена част от уебсайт.

„Потребител на уеб сайт“ - всяко лице, което е въвело електронния адрес на уебсайта в браузъра си  или е достигнало до него чрез пренасочване от друг уебсайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от уебсайта и др.);

„Платформа“ – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, който дава възможност на потребителите на уебсайта да получават достъп до разнообразна информация намираща се в интернет пространството.

„Интерфейс“ – комбинация от графични обекти, свързани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с уебсайта.

„Електронна препратка“ - връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница чрез стандартизирани протоколи.

„Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система“ - съвкупност от елементи (автоматични средства, методи и персонал), работещи заедно в определена среда за постигане на дадена цел, а именно обработка на данни и информация и предаването им от един потребител към друг.

„IP Адрес“ - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.

„Клиент”/“Купувач“ – потребител на уеб сайта www.Gepi.bg , който желае да закупи ваучер, даващ правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително известни и обявени в уебсайта условия.

„Търговец” – потребител на уеб сайта www.Gepi.bg (физическо или юридическо лице), което чрез информационната му платформа предоставя стоката и/или услугата, описана в уебсайта и посочена във ваучера.

„Потребителско име“ - избран от потребителя (клиент или търговец) уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се идентифицира в отношенията си със собственика на уебсайта www.Gepi.bg.

„Парола“  избран от потребителя (клиент или търговец) уникален код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име  служи за достъп до потребителския му профил.

„Потребителският профил“ - обособена част от уеб сайта www.Gepi.bg,  съдържаща информация за потребителя, изисквана от „МКМ МЕДИЯ” ЕООД, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от „МКМ МЕДИЯ” ЕООД,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (е-майл) и парола. Потребителския профил осигурява на потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени от него при регистрацията, както и му осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от уебсайта www.Gepi.bg, с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.

„Ваучер” – електронен документ издаден на притежателя му, в удостоверение на това, че чрез информационната платформа на уеб сайта www.Gepi.bg и при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последният е сключил с конкретен търговец договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, e извършил авансово плащане /частично или цялостно/ на цената на закупуваната от разстояние стока/услуга.

„Срок на валидност на ваучер” – срокът, след изтичането, на който търговецът има право да откаже да извърши доставката на стока или услуга, посочена във ваучера. Срокът на валидност на ваучера се обявява на уеб сайта за всяка отделна оферта.

„Приносител на ваучер” – физическо лице, което държи ваучер, независимо от основанието и начина, по които е установило държането си, и което се явява пред посочения във ваучера търговец, за да получи стоката или услугата, посочена във ваучера. Приносителят на ваучера може да е различен от лицето, закупило ваучера посочено в него като притежател.

„Оферта“ – публикувано чрез платформата за групово пазаруване на уеб сайта www.Gepi.bg предложение за закупуване на ваучер за конкретна стока или услуга, предлагани от конкретен търговец.

„Цена“ - обявената във всяка оферта цена на стока или услуга е в български лева, включваща данък добавена стойност (в случай, че конкретния търговец е регистриран по ЗДДС).

„Активиране на оферта” – моментът, след който всички закупени ваучери дават право на техните приносители да получат стоката или услугата, посочена в тях. Активирането на сделка настъпва след настъпването на предварително посочено в уебсайта условие.

„Край на оферта” – моментът, след който се преустановява продажбата на ваучери за определена стока или услуга. Този момент е предварително обявен на уебсайта, но „МКМ МЕДИЯ” ЕООД има право по своя преценка да обяви край на сделката и преди изтичане на обявеното на сайта време, както и да удължи периода, в който офертата е активна.

„Случайно събитие“ - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

„Виртуален ПОС терминал” – платежна страница на обслужващата сайта банка, към която клиента се пренасочва за въвеждане на картовите данни при извършване на плащане.

"Микросметка" - сметка на потребител, създадена в платежната система ePay.bg.

 

1.    "МКМ МЕДИЯ" ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн групово пазаруване, чрез уебсайта си www.Gepi.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и слeдващите от Закона за защита на потребителите(ЗЗП).

3.     "МКМ МЕДИЯ" ЕООД се явява единствено оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗП и не е страна в търговските отношения между клиента и търговеца. Поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към търговеца, респективно към потребителя-клиент.

5.       "МКМ МЕДИЯ" ЕООД  не носи отговорност при следните случаи:

 • За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез уеб сайта www.Gepi.bg, или трети лица, подизпълнители в уебсайта www.Gepi.bg.
 • За евентуални недостатъци по отношение на закупените от потребителя чрез уеб сайта стоки или услуги, както и за некоректни, грешни или подвеждащи условия или цени в промотираните оферти обявени в уеб сайта.
 • За нарушаване на авторските и сродните с тях права чрез позиционирането на материали, предоставени от трети лица, промотиращи чрез уеб сайта www.Gepi.bg.
 • За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез електронни препратки/банери, поставени на настоящия уеб сайт;
 • За всички вреди, причинени на потребителите-клиенти при предоставяне на дадена стока или услуга, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на "МКМ МЕДИЯ" ЕООД ).
 • Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до уеб сайта www.Gepi.bg независещи от екипа на същия.

7.       При ползване на предоставения му достъп до онлайн платформата за групово пазаруване на www.Gepi.bg потребителят се задължава:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно собственика на уеб сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения му достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уеб сайта на "МКМ МЕДИЯ" ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

9.       Всеки от регистрираните потребители на уебсайта – промотиращи търговци или  потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава "МКМ МЕДИЯ" ЕООД: посредством поддържаната от него информационна платформа Gepi.bg, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговци и купувачи договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

IV.            УСЛОВИЯ ПО ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ.

 

2.    С предоставянето на информация (лична, контактна и информация за конкретна поръчка) на уебсайта, потребителя се съгласява, че собственика на www.Gepi.bg може да влезе в контакт с него във връзка с информацията, която e изпратил.

4.     Заявката за покупка на всеки един ваучер представлява електронно волеизявление на потребителят-купувач за сключване на договор с конкретен търговец, също потребител на уебсайта www.Gepi.bg за покупка на конкретна стока или услуга, промотирана от него. "МКМ МЕДИЯ" ЕООД не е страна по този договор, полученият ваучер се издава от името на търговеца и той отговаря за изпълнението на договора си с потребителя-купувач. 

6.    Обявената във всяка оферта цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност. Цената е за единично количество. Ако потребителя-купувач, заплаща дадената цена с карта, чиято валутата се различава от валутата на плащането, сумата на плащането се изчислява по съответния за деня валутен курс на организацията, издала картата.

8.     При закупуване на Ваучер от конкретен потребител-купувач и извършване на плащане посредством изчерпателно изброените в  уебсайта www.Gepi.bg  начини за разплащане, "МКМ МЕДИЯ" ЕООД обработва заявката за плащане, а купувачът получава своя ваучер за използване на офертата в потребителския си профил си в  страницата „моите ваучери”.

10.  Важно за потребителите-купувачи е да не валидират ваучерите си сами, което би ги превърнало в невалидни, както и да не предоставят номерата и секретните кодове на ваучерите на трети лица, които биха могли да се възползват злоумишлено от тях.

12.   В случай, че по непредвидени обстоятелства дадена оферта отпадне, и услугата или стоката не може да бъде извършена или предадена на потребителя-купувач, той получава обратно платената от него сума. "МКМ МЕДИЯ" ЕООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключен договора за покупка, и съхраняващ авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като по изрично искане на последния и след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Връщането на суми на потребителя-купувач се извърша единствено по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за сметка на потребителя.

14.   Ваучерът може да бъде използван единствено и само при посочените в офертата условия и срок. В случай, че ваучера не бъде използван в срок, клиента няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена, която остава като обезщетение за търговеца. Ако сметката на клиента надвишава номинала на ваучера разликата се доплаща на място в обекта на търговеца. Ако сметката е по-малка – търговеца не дължи ресто.

16.   "МКМ МЕДИЯ" ЕООД в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключен договора за покупка се  задължава да публикува всяка промяна в обстоятелствата, свързани с него в потребителския интерфейс на уебсайта.

 

1.      "МКМ МЕДИЯ" ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. В качеството си на такъв дружеството се задължва да съхранява добросъвестно, без да допуска разпространение на личната информацията за потребителите, станала му известна по повод на регистрацията им - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите:

 • на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица;
 • по разпореждане от държавни органи и длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законно установените процедури;
 • с изрично декларирано съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • при други законно предвидени случаи.

3.   При попълване на регистрационната форма от потребителите, "МКМ МЕДИЯ" ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

5.     С регистрацията си в www.Gepi.bg,  потребителят разрешава в потребителските му профили във виртуалното пространство, или на обявеният от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Gepi.bg или от офериращите в уебсайта търговци.

 

1.     "МКМ МЕДИЯ" ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява предварително за това потребителите.

 • При всяка промяна дружеството се задължава да публикува новите общи условия в електронната платформа на уеб сайта.
 • Ако даден потребител продължи да ползва уебсайта, той изрично се съгласява с направените промени в общите условия.

3.     По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на собствениците на "МКМ МЕДИЯ" ЕООД от 07.03.2012г и влизат в сила от 08.03.2012г.